KENNIS, ERVARING
EN EEN INTEGRALE AANPAK

NUMIQ identificeert uw verborgen kapitaal
en zet het om in immaterieel vastgoed!
Identificeren

Ga op zoek naar het verborgen kapitaal in uw organisatie en ontdek hoe ze samen met andere ‘intangible assets’ het meest waardevolle bezit van het bedrijf vormen.

 • Intellectual Asset Review
 • Workshops / Presentaties
 • IP/IA Rating
Waarderen + Valideren

Kenniskapitaal is de belangrijkste productiefactor en vertegenwoordigt 87% van de waarde van een bedrijf. Het waarderen ervan levert belangrijke korte en lange termijn voordelen op.

 • Commerciële waardering
 • S&O Waardering
 • Due Diligence
Exploiteren + Beheren

NUMIQ ondersteunt organisaties bij het verankeren van het kenniskapitaal: juridisch, bewustzijn en processen. Zodat ze het zo optimaal mogelijk kunnen inzetten.

 • Juridische ondersteuning
 • Bedrijfsadvies
 • NUMIQ Management tools

Onze oplossingen en diensten in detail

Kennis en ervaring voor tastbare resultaten bij ontastbare bezittingen.

INTANGIBLE ASSET REVIEW:
“SCHATGRAVEN IN EIGEN BEDRIJF”

Een Intangible Asset Review heeft als doel om inzicht te krijgen in bekend en onbekend kenniskapitaal van uw bedrijf. Bij de Intellectual Property and Asset review wordt gekeken naar alle relevante vormen van kenniskapitaal. Niet alleen datgene waarvan uw weet dat het er is, ook naar alle assets waarvan uw niet wist dat u ze had. Kortom, schatgraven in eigen bedrijf.

Met de Intangible Asset Review wordt gezocht naar meer dan 130 verschillende vormen van kenniskapitaal, verdeeld over onder meer de onderwerpen: juridisch, marketing, financieel, ICT/techniek en personeel.

Vervolgens worden de assets gewaardeerd, wordt in kaart gebracht welke onderdelen er missen en waar versterking nodig is. Beschouw het als een bouwkundige keuring voordat u overgaat tot commercialisering, investering of spin-out.

Nog meer redenen om een review uit te laten voeren:

 • besluitvormingsproces bij investeringen versnellen;
 • identificeren van nieuwe concurrenten, partners en klanten;
 • bepalen van aanpalende markten en intellectuele eigendomsrechten;
 • concurrentievermogen en ‘freedom to operate’ vergroten;
 • continuïteit en omzet verbeteren door kenniskapitaal optimaal in te zetten.

VOORDELEN

 • Onafhankelijk en onpartijdige assessment
 • Bevindingen zijn direct toepasbaar voor besluitvorming, waardering of investeringen
 • Alle vormen van kenniskapitaal (130+) komen aan de orden. Niet alleen octrooien, merken en handelsnamen.
 • Duidelijke aanbevelingen op het gebied van sterkten, zwakten en bijhorende acties

COMMERCIAL DUE DILIGENCE:
Voor investeerders, banken en curatoren

Met de Commercial Due Diligence overbrugt NUMIQ het gat tussen de financiële due diligence en de juridische due diligence. Als u overweegt om een acquisitie te doen of om te investeren in een bedrijf, is het van cruciaal belang dat u de belangrijkste ‘intangible assets’ van een bedrijf kunt identificeren en op hun waarde en risico’s kunt schatten. Hoe goed zijn ze beschermd, of is hun continuïteit gewaarborgd? Welke risico’s en kansen zijn er en hoe kunnen deze het beste opgepakt worden?

NUMIQ helpt u om snel ‘grip’ te krijgen op de intellectuele eigendomsrechten en andere vormen van kenniskapitaal die het fundament vormen van het bedrijf waarop u zich richt en de mate waarop ze deze assets in beeld heeft en voldoende beschermd. Vervolgens bepalen we of het aanwezige kenniskapitaal het bedrijf voorziet van een robuust en schaalbaar concurrentievoordeel/freedom to operate.

Daarna wordt de mogelijke financiële impact getoetst tussen de kwaliteit van het kenniskapitaal en de mate waarin ze de commerciële- en financiële veronderstellingen ondersteun, die weer de basis vormen van de afgegeven omzetprognoses. Immers, 87% van de samenstelling van een bedrijf bestaat uit kenniskapitaal: immateriële vaste activa

Daarnaast wordt gekeken naar cruciale afzetmarkten, sectorale ontwikkelingen en de belangrijkste concurrenten. In overleg worden voor het Commercial Due Diligence interviews met de belangrijkste klanten en leveranciers afgenomen.

VOORDELEN

Onze aanpak geeft diepgaand inzicht in en een onafhankelijke analyse van:

 • De hoeveelheid aanwezige kenniskapitaal
 • De mate waarin het bedrijf haar product- en merkstrategie baseert op intellectuele eigendomsrechten en andere vormen van kenniskapitaal
 • De mate waarin de cruciale assets in staat zijn om de bedrijfs- en financiële doelen te ondersteunen
 • Of het bedrijf een groeistrategie heeft gebaseerd op haar kenniskapitaal en daar uit voortvloeiende concurrentievoordeel en freedom to operate.
 • De kwaliteit van het kenniskapitaal: mate waarin hun bescherming en continuïteit is gewaarborgd.

Waardering kenniskapitaal:
Wat is de impact van 87% verborgen kapitaal op de waarde?

In een tijd dat kennis de cruciale productiefactor is en 87% van de waarde van een bedrijf vertegenwoordigt, kan kenniskapitaal steeds vaker en beter worden ingezet als financieel instrument. Zoals voor het vinden van kapitaal en investeerders, voor het verbeteren van de balanspositie van een bedrijf en voor het herstructureren van bestaande financieringen.

NUMIQ gebruikt internationaal geaccepteerde waarderingsmethoden waarbij uw bedrijf, de kwaliteit van uw immaterieel eigendom en kenniskapitaal en uw financiële situatie aan de orde komen.

Kwalitatieve waardering van het kenniskapitaal
Allereerst wordt gekeken naar de deelgebieden juridische situatie, de techniek en de marktomstandigheden waaronder de levenscyclus en de technologische stand van zaken.

Financiële analyse van het kenniskapitaal
Daarnaast worden uiteraard de financiële aspecten beoordeeld, zoals de potentiële omzet, de directe en indirecte kosten, de omvang van afschrijving.

Van de bevindingen wordt een rapport opgemaakt dat als basis voor inbreng kan dienen, maar ook gebruikt kan worden richting mogelijke investeerders en andere financiers.

NUMIQ heeft waarderingen uitgevoerd:

 • ter ondersteuning van een verkoper bij de ‘exit’ onderhandelingen met een koper
 • ter ondersteuning van intra- company transacties van intellectueel eigendom
 • ter verkrijging van extra kapitaal met kenniskapitaal als onderpand
 • bij inbreng van kenniskapitaal bij een IPHC/IAPC: Intellectual Asset Holding Company
 • ter waardering van kenniskapitaal bij – de aankoop en verkoop uit – failliete boedels
 • ter ondersteuning van de verkoop van IP rechten als onderdeel van een nieuwe strategie
 • ter ondersteuning van financiering, waarbij de intellectueel kapitaal als onderpand is ingezet.

VOORDELEN

Onze aanpak geeft diepgaand inzicht in en een onafhankelijke analyse van:

 • Beter onderbouwde beslissingen bij financieringen, kapitaalinjecties, bij M&A’s en activa transacties
 • Focus op kenniskapitaal en erkenning van de rol die het speelt in de waarde van uw bedrijf
 • Onafhankelijk en onpartijdig advies
 • Inzicht in de mogelijkheden om de waarde van een bedrijf te laten toenemen, onder meer door de kwetsbaarheden en risico’s beter in kaart te brengen en te beheersen
 • Beter in staat om de waarde van een organisatie te communiceren naar investeerders, banken, partners.

Juridisch advies:
deskundig en pragmatisch

Met veel plezier bieden we u deze dienstverlening aan. Onze juridische expertise gecombineerd met praktische ervaring zetten we in om betrouwbaarheid en rechtszekerheid bij onze opdrachtgevers –en hun leden- te garanderen. Wij doen dit zowel voor zakelijke als voor non-profitorganisaties. We zetten dan ook graag onze ervaring en expertise voor u in.

We bepalen samen met u wat de beste aanpak is voor uw situatie en vraagstelling. Binnen onze kennisgebieden bieden we u deskundig advies en pragmatische ondersteuning aan.

Hebt u een korte inhoudelijke vraag? Ons antwoord is snel en duidelijk. Zoekt u deskundigheid en ondersteuning binnen een projectgroep? Hieronder treft u een greep uit de werkzaamheden die NUMIQ voor haar klanten verricht.

VOORBEELDEN

 • Opstellen en beoordelen van van contracten
 • Begeleiden van R&D onderzoeken
 • Begeleidenvan dienstverlener bij het vermarkten van een product of dienst
 • Verzorgen van een auditin het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Opbouwen en uitvoeren van een hybride broncodedepotregeling.
 • Controleren van IE aspecten in arbeidscontracten.
 • Bepalen van de strategie inzake intellectuele eigendomsrechten voor een bedrijf, inclusief het bepalen van de waarde van intellectuele eigendomsrechten

Business challenge: ervaar
de kracht van kenniskapitaal

Met de Business Challenge ervaren deelnemers de kracht van kenniskapitaal en het cruciale belang ervan voor bedrijven, door de diverse ‘intangibles’ te herkennen, waarderen en optimaal in te zetten.

De rode draad van de Business Challenge wordt gevormd door vijf fictieve bedrijven die gedurende vijf jaar gevolgd worden. Bij elk bedrijf is sprake van verborgen kapitaal. De deelnemers aan de Business Challenge vormen teams en investeren in drie rondes in het bedrijf waarvan zij denken dat het beste in staat is zijn kenniskapitaal te herkennen en te benutten. Het team dat het beste het verborgen kapitaal weet te herkennen en daarin investeert, wint.

De Business Challenge vindt plaats tijdens veranderende economische condities. Daardoor biedt het extra uitdagingen bij het maken van management- en investeringsbeslissingen.

VOORDELEN

 • Introductie in het concept van kenniskapitaal als belangrijkste bezit van een bedrijf en als strategisch instrument voor continuïteit en groei.
 • Deelnemers ervaren ‘in de praktijk’ wat de consequenties als essentie vormen van kenniskapitaal over het hoofd worden gezien, of juist worden herkend en optimaal worden ingezet.
 • Opgedane praktijkervaring kan direct worden ingezet.

Workshops en presentaties:
In-company of tijdens een evenement

Ontdek tijdens een presentatie, workshop of in company traning de belangrijkste vormen van intellectueel eigendom en hoe ze samen met andere ‘intangible assets’ het belangrijkste en meest waardevolle bezit van uw bedrijf vormen.

De workshop maakt ook helder hoe belangrijk bewustzijn voor ‘intangible assets’ is en de toegevoegde waarde van strategie of aanpak. Verder wordt duidelijk voor deelnemers hoe ze het kenniskapitaal zo goed mogelijk kunnen ontginnen, beschermen en benutten.

Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

 1. Kenniskapitaal: waar hebben we het eigenlijk over
 2. Het belang van kenniskapitaal voor uw organisatie
 3. 130 Verschijningsvormen van kenniskapitaal
 4. Hoe kijken we tegen kenniskapitaal aan (NL/INT)
 5. Hoe wordt kenniskapitaal gewaardeerd?
 6. Is kenniskapitaal op de balans te activeren?
 7. Juridische, fiscale en verslaggevingsaspecten
 8. Het belang van een ‘intangible assets’ strategie

VOORDELEN

 • Introductie in het concept van kenniskapitaal als belangrijkste bezit van een bedrijf en als strategisch instrument voor continuïteit en groei.
 • Kenniskapitaal als strategisch raamwerk om meer rendement uit uw investeringen te halen en risico’s te beperken.
 • Schatgraven in eigen bedrijf: vergroot de waarde van uw bedrijf door verborgen kenniskapitaal zichtbaar te maken en in te zetten.

NUMIQ Accelerator, CrewFinder,
Configurator en Navigator

NUMIQ heeft vier tools ontwikkeld om organisaties grip te laten krijgen op hun kenniskapitaal.

NUMIQ Accelerator

In een moderne kenniseconomie is het essentieel dat bedrijven optimaal rendement halen uit hun kennis en kenniskapitaal.

Om het aanwezige kenniskapitaal optimaal te kunnen ontginnen en exploiteren is een bedrijf grotendeels afhankelijk van de aanwezige creativiteit en het vermogen om bestaande patronen te veranderen. De NUMIQ Accelerator tool helpt bedrijven door ze bewust te maken van het belang van kenniskapitaal en hoe nieuwe denkpatronen helpen om –verborgen- kenniskapitaal beter te benutten.

De NUMIQ Accelerator:

 • toont de primaire en secundaire innovatiestijl van uw bedrijf: Driver, Navigator, Dealer, Trailblazer
 • Toont welk kenniskapitaal, welke intangibles, er zijn en nog beter ingezet kunnen worden.
 • geeft duidelijke aanbevelingen over door te voeren wijzigingen op basis van karakteristieken van het bedrijf, de krachten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT analyse).
 • laat zien wat de winst is als er meer focus is op het aanwezige kenniskapitaal en focus is op het ontginnen van verborgen en onontgonnen kenniskapitaal.
NUMIQ CrewFinder

De meeste bedrijven zullen zeggen dat hun personeel hun belangrijkste bezit is. Ook onderzoek toont aan dat het MKB hun medewerkers en hun kennis en vaardigheden aanmerken als cruciaal kenniskapitaal. Toch maken maar heel weinig bedrijven voor zichzelf duidelijk hoe het (verborgen) kenniskapitaal aan medewerkers is gekoppeld en welke kansen en risico’s dat met zich meebrengt.

De NUMIQ Crewfinder helpt organisaties door:

 • de belangrijkste assets te bepalen die nodig zijn om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren
 • te bepalen wat de belangrijkste vereiste competenties zijn om deze assets optimaal in te zetten
 • te bepalen wie binnen de organisatie beschikt of beschikken over deze eigenschappen of assets.
 • inzichtelijk te maken wat er nodig is om de continuïteit gewaarborgd kan worden.
NUMIQ Configurator

Elk bedrijf is uniek. Wat voor een groot internationaal bedrijf werkt, werkt niet voor een MKB-er. In plaats daarvan kunnen diverse typen bedrijven worden onderscheiden op de manier waarop ze met hun intellectueel kapitaal omgaan.

De NUMIQ Configurator karakteriseert uw bedrijf inclusief kenmerken, kansen en bedreigingen. Het laat zien hoe uw bedrijf nu omgaat met het aanwezige kenniskapitaal, wat de effecten daarvan zijn en welke aanpassingen het meeste rendement opleveren. Daarbij gebruiken we autotypen als metafoor:

 • Kilometervreter – gebouwd om comfortabel grote afstanden af te leggen
 • Pick-up – in staat om zwaardere vrachten over ruig terrein te vervoeren
 • Mini – leuk om te besturen op bochtige weggetjes
 • GTI – snel en veel vermogen, maar soms wat stug geveerd
 • SUV – oorspronkelijk ontworpen voor een specifieke levensstijl
 • Klassieker – op leeftijd, in goede staat en gaat maar door en door en door…

Het ene model is niet beter dan een andere. Elk model staat voor een legitiem en succesvol commerciële aanpak. Het probleem ontstaat als bedrijven willen veranderen (van autotype) zonder dat ze de consequenties daarvan kunnen doorzien. Hoe zorg je ervoor dat het bestaande (kennis)kapitaal zo goed mogelijk wordt ingezet en hoe voorkom je dat (kennis)kapitaal wordt vernietigd.

NUMIQ Navigator

Voor kennisintensieve bedrijven is het cruciaal dat ze zoveel mogelijk voordeel kunnen halen uit hun kennis en kenniskapitaal. En zonder een effectieve kenniskapitaalstrategie kan een bedrijf een reis afleggen die onbedoeld allerlei richtingen opgaat. Onderzoek toont aan dat een duidelijk “Know Why and where” (visie, missie, doelstellingen) essentieel is voor de effectieve inzet van het “Know How”.

Voor bedrijven is het lastig om acties te identificeren en agenderen rondom hun kenniskapitaal, zonder dat er wordt gekeken naar de reguliere visie, missie en doelen.

De NUMIQ Navigator is bedoeld om in korte tijd een goede kenniskapitaal strategie op de kaart te zetten. Daarbij worden de visie en missie van het bedrijf en de doelstellingen voor de komende jaren gekoppeld aan de belangrijkste intellectual assets van het bedrijf. Het laat vervolgens zien wat de effecten op de richting van het bedrijf zijn als er naast de reguliere bedrijfsstrategie een kenniskapitaalstrategie (intellectual asset strategy) is en de twee op elkaar worden afgestemd.

SAMENGEVAT

 • De NUMIQ Accelerator laat zien wat de winst is als er meer focus is op het aanwezige en het ontginnen van kenniskapitaal
 • De NUMIQ Crewfinder helpt bedrijven door medewerkers te koppelen aan de belangrijkste intangibles in het bedrijf
 • De NUMIQ Configurator karakteriseert uw bedrijf inclusief kenmerken, kansen en bedreigingen.
 • De NUMIQ Navigator helpt om in korte tijd een goede kenniskapitaal strategie op de kaart te zetten
NUMIQ Big Blue Background
Wat voegt de meeste waarde toe? We bespreken het graag met u